REKLAMAČNÍ ŘÁD

Společnosti LeadX Group s.r.o., IČO: 035 51 369, se sídlem Jankovcova 1569/2c, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 233589, (dále jen „ Zprostředkovatel“) coby Zprostředkovatele v rámci internetového www.turbopujcka.eu (dále jen „ Web“).

 

(dále jen „ Reklamační řád“)

 

Tento Reklamační řád se vztahuje na služby Zprostředkovatele (dále jen „ Služby“) poskytované mj. v oblasti zprostředkování spotřebitelských úvěrů v rámci Webu.

1.              UPLATNĚNÍ REKLAMACE

1.1.          Uživatel je oprávněn uplatňovat práva z vad Služeb, a to do 2 let od poskytnutí Služby, je-li to z povahy věci možné, resp. poukazovat na nevhodné, neetické či nepřiměřené jednání Zprostředkovatele.

1.2.          Reklamaci je nutné uplatnit elektronicky na e-mailu info@turbopujcka.eu, a to bez zbytečného odkladu po vzniku důvodu reklamace. Zprostředkovatel bez zbytečného odkladu potvrdí Uživateli přijetí reklamace a avizuje termín jejího vyřešení.


1.3.          V rámci reklamace musí Uživatel uvést:
  1. svoje identifikační údaje (alespoň jméno, příjmení a uživatelské jméno),
  2. kontaktní údaje (telefon, e-mail)
  3. předmět reklamace (včetně jasné identifikace reklamované skutečnosti, event. včetně identifikace osob, jejichž jednání reklamuje),
1.4.          Při absenci údajů vyzve Zprostředkovatel Uživatele k nápravě a doplnění chybějících údajů.

2.              VYŘÍZENÍ REKLAMACE

2.1.          Zprostředkovatel je povinen vyřídit reklamaci do 30 dní ode dne, kdy Uživatel uplatnil práva z vadného plnění v souladu s čl. 1 tohoto Reklamačního řádu; uplatněním tohoto práva se rozumí den doručení písemného oznámení o uplatnění vad.
2.2.          O vyřízení reklamace vydá Zprostředkovatel Uživateli písemné potvrzení, ve kterém uvede zejména datum vyřízení reklamace, způsob vyřízení reklamace a další nezbytné údaje.
2.3.          V případě, že je reklamace Uživatele oprávněná, má Uživatel právo na náhradu nákladů, které účelně vynaložil za účelem oprávněného uplatnění svých práv z vad Služeb. Uživatel požádá o náhradu těchto nákladů prostřednictvím e-mailové adresy Zprostředkovatele, a přiloží zejména doklady o účelně vynaložených nákladech, číslo svého bankovního účtu, na který mají být náklady uhrazeny, číslo reklamace.

 

3.              SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1.          Tento Reklamační řád tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek užívání Webu, a je dostupný k nahlédnutí na webu https://turbopujcka.eu/
3.2.          Právní poměry neupravené tímto Reklamačním řádem se řídí právním řádem České republiky, zejména pak ustanoveními týkajícími se práv z vadného plnění zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.
3.3.          Uživatel má právo na mimosoudní řešení sporů se Zprostředkovatelem v souladu s ustanovením § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění, a to prostřednictvím finančního arbitra (www.finarbitr.cz) v souladu se zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v účinném znění. Lze využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem dle nařízení EU č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.
3.4.          Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 01/10/2018.

 

 

 

Lead Express s.r.o.
Hadovitá 962/10,
141 00 Praha 4 - Michle
IČ: 069 411 41
DIČ: CZ06941141
společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 291773
Datová schránka: yxyr7sp
Email: info@leadx.cz
Link pro ověření oprávnění k čínnosti je zde: Licence Lead Express s.r.o. pod ČNB
Orgány dohledu jsou uvedeny zde: www.cnb.cz a www.uoou.cz

Povinně zveřejňované informace